DỰ THẢO QUY CHẾ QUẢN LÝ WEBSITE CCB E174

DỰ THẢO QUY CHẾ QUẢN LÝ WEBSITE CCB E174

DỰ THẢO QUY CHẾ QUẢN LÝ WEBSITE CCB E174

DỰ THẢO QUY CHẾ QUẢN LÝ WEBSITE CCB E174

DỰ THẢO QUY CHẾ QUẢN LÝ WEBSITE CCB E174
DỰ THẢO QUY CHẾ QUẢN LÝ WEBSITE CCB E174

DỰ THẢO QUY CHẾ QUẢN LÝ WEBSITE CCB E174

DỰ THẢO QUY CHẾ: QUẢN LÝ, HOẠT ĐỘNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỰU CHIẾN BINH TRUNG ĐOÀN 174 ( ĐOÀN CAO- BẮC-LẠNG)

(Ban hành theo Quyết định số:     /QĐ-CCB. E174 ngày 14 /8/2016

của  Ban lien lạc cựu chiến binh trung đoàn 164 tại Tp.HCM)

 

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1 . Quy chế này quy định về quản lý, hoạt động Trang Thông tin điện tử của Ban liên lạc cựu chiến binh trung đoàn 174 (sau đây gọi tắt là Website cựu chiến binh E174) trên Cổng thông tin điện tử của Việt Nam và quốc tế.

2. Quy chế này áp dụng cho tất cả các đồng chí cựu chiến binh trong và ngoài trung đoàn 174, cán bộ, công chức, người lao động sinh sống làm việc trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam; các tổ chức, hiệp hội đoàn thể và doanh nghiệp có cung cấp, sử dụng thông tin và viết tin bài, ảnh, video… cho Website cựu chiến binh trung đoàn 174.

Điều 2. Website Ban liên lạc cựu chiến binh trung đoàn 174 là Trang thông tin điện tử  có sever đặt tại lãnh thổ Việt Nam  địa chỉ http://cuuchienbinhe174.com

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu Website cựu chiến binh E174

1. Cung cấp thông tin về các hoạt động nội bộ của cựu chiến binh E174 và các hoạt động trong lĩnh vực nghĩa tình .

2.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Nguyên tắc cung cấp thông tin:

1. Thông tin đăng tải, lưu trữ trên Website  cựu chiến binh E174  phải trung thực, chính xác, khách quan và phải được cập nhật kịp thời phục vụ việc phát huy truyền thống Anh bộ đội cụ hồ, các hoạt động nghĩa tình đồng đội.

2. Những thông tin phổ biến trên Website tùy tính chất và mục đích của thông tin sẽ được lưu trữ hoặc sẽ được  xoá sau 10 ngày.

3. Thông tin cập nhật vào Website của cựu chiến binh E174  phải tuân thủ theo quy định của Luật Báo chí, Luật Xuất bản, Luật Sở hữu trí tuệ, Pháp lệnh Bảo vệ Bí mật nhà nước và các quy định khác của pháp luật về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet và phải được Trưởng Ban biên LLCCB  phê duyệt, hoặc trưởng ban giao cho quản trị trang web xem xét mới được đăng tải những thông tin hành chính phải thống nhất với thông tin đã cung cấp bằng các phương tiện khác nhau như: văn bản, xuất bản phẩm, các loại báo chính thống, của Đảng và nhà nước chính quyền địa phương phát hành... ghi chú rõ là thông tin chính thức, và phải viện dẫn chính xác nguồn cung cấp thông tin. Những thông tin đã phổ biến cần ghi chú và phải có giải thích rõ ràng.

Điều 5. Nội dung thông tin trên Website:

  1. Lịch sữ Trung đoàn 174 ( đoàn Cao - Bắc -Lạng)
  2. Thông tin về hoạt động của đơn vị thực binh ( E174- Bộ chỉ huy quân sự Tây Ninh, E174- sư đoàn 316-Quân khu 2 )
  3. Tin tức thời sự
  4. Tin nội bộ của cựu chiến binh trung đoàn 174, các hoạt động tình nghĩa , hoa6t động truyền thống ,
  5. Bái viết, Ảnh, Thơ, truyện của các cựu chiến binh sáng tác.
  6. Nhắn tìm đồng đội, tìm liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ.
  7. Kêu gọi, quyên góp cho các hoạt động tình nghĩa, hoạt động truyền thống.

8. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản pháp quy, văn bản hướng dẫn thực hiện trong các lĩnh vực phải được lấy từ Công Báo nhà nước.

9. Các mục giới thiệu về doanh nghiệp, cơ sở sản xuất của cựu chiến binh có thời hạn đăng tải trên trang web là 15 ngày. Chi phí duy trì  tùy sự hảo tâm đóng góp của doanh nghiệp

Điều 6. Chuẩn hoá mã văn bản

Tất cả các văn bản gửi để được đăng lên Website  phải được soạn thảo dưới dạng Tex (chữ tiếng Việt có dấu) bằng phần mềm Microsoft Office bộ mã ký tự theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 (bảng mã Unicode). Các văn bản có mã chữ khác phải được chuyển đổi sang Unicode theo tiêu chuẩn trước khi gửi để đăng lên Website

Về font chữ, Ban quản trị website khuyến cáo nên sử dụng font Times new roman và ban quản tri được quyền chủ động chọn các font chữ phù hợp để sử dụng trên Website.

Điều 7. Khai thác, sử dụng thông tin

Các đơn vị, tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng thông tin trên Website không phải trả bất cứ một khoản lệ phí nào, nhưng phải ghi rõ nguồn là “Thông tin khai thác từ Trang Thông tin điện tử cựu chiến binh trung đoàn 174”.

Điều 8. Chế độ nhuận bút:

Các thông tin được duyệt và đăng trên Website hiện giai đoạn đầu chưa được hưởng nhuận bút, nhuận ảnh…do điều kiện tài chính của Ban liiên lạc hiện nay còn nhiều khó khăn. Khi điều kiện tài chính cho phép  ( nếu cân đối được nguồn) thì tiền nhuận bút, nhuận ảnh sẽ theo chế độ thỏa thuận  nhuận bút, nhuận ảnh cho tác giả, chủ sở hữu tác phẩm.

Chương III

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN

Điều 9. Trách nhiệm của Ban Quản trị:

1. Trưởng ban Ban quản trị chịu trách nhiệm trước pháp luật và đồng đội cựu chiến binh về nội dung thông tin đưa lên Website của cựu chiến binh E174.

2. Chỉ có Trưởng ban Ban Quản trị hoặc người được Trưởng ban ủy quyền mới có quyền quyết định cho phép, hoặc không cho phép cập nhật thông tin lên Website cựu chiến binh E174..

3. Các bài viết, tác phẩm trước khi có thể được đăng  trên website cựu chiến binh E174 Ban quản trị được quyền sửa đổi những phần cần thiết nếu sử đổi này không làm ảnh hưởng đến giá trị của tác phẩm, bài viết mà không cần phải phép hoặc ý kiến của tác giả.

Điều 10. Trách nhiệm của ban quản trị ttrang web cựu chiến binh E174

1. Ban quản trị có trách nhiệm cập nhật chính xác, kịp thời thông tin, dữ liệu đã được phê duyệt lên Website .

2. Quản trị kỹ thuật bảo đảm cho Website Sở Thông tin và Truyền thông hoạt động lien tục an toàn, bảo mật và hiệu quả, sẽ được công ty TNHH TM DV NINA hỗ trợ  .

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Khen thưởng, kỷ luật:

Khen thưởng: Những tập thể, cá nhân có tinh thần trách nhiệm, tích cực trong việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác sẽ được xem xét, đánh giá khen thưởng và những kỳ họp mặt của cựu chiến binh trung đoàn 174.

Kỷ luật: Tập thể, cá nhân vi phạm quy định trong Qui chế, căn cứ vào mức độ vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý kỷ luật hoặc phạt bằng tài chính

Điều 9. Tổ chức thực hiện:

Ban quản trị Website cưu chiến binh E174 và các tổ chức, cơ quan, các cá nhân cựu chiến binh có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện có vấn đề phát sinh, vướng mắc, Ban quản trị Website cựu chiến binh E174 xem xét điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

TRƯỞNG BAN  LIÊN LẠC CCB E174

Tin tức khác

Tin mới
Hoạt động

Quảng cáo

backtop