DỰ THẢO- QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG

DỰ THẢO- QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG

DỰ THẢO- QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG

DỰ THẢO- QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG

DỰ THẢO- QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG
DỰ THẢO- QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG

DỰ THẢO- QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG

DỰ THẢO

QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG

( Ban hành kèm theo quyết định số: ……/2018/QĐ-CCB.E174

ngày .... tháng 4 năm 2018)

 

CHƯƠNG 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

1.1. Quy chế này quy định về hoạt động, hình thức và tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng trong nội bộ cựu chiến binh trung đoàn 174 tại tham gia sinh hoạt trong ban liên lạc truyền thống CCB E174 khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

 1.2. Quy chế này áp dụng cho tất cả các đồng chí cựu chiến binh trong và ngoài  trung đoàn 174, cán bộ, công chức, người lao động sinh sống làm việc trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam; các tổ chức, hiệp hội đoàn thể và doanh nghiệp có đóng góp tài chính, tinh thần bài viết hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động chiến đấu của trung đoàn 174 qua các thời kỳ.

Điều 2. Nguyên tắc thi đua gồm:

2.1. Tự nguyện, tự giác, công khai;

2.2.  Đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển.

Điều 3. Nguyên tắc khen thưởng gồm:

3.1.Chính xác, công khai, công bằng, kịp thời;

3.2.Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng;

3.3 Bảo đảm thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng;

3.4.Kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất.

Điều 4. Mục tiêu thi đua

Mục tiêu của thi đua nhằm tạo động lực động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi cá

nhân, tập thể phát huy truyền thống bộ đội cụ Hồ yêu nước, năng động, sáng tạo vươn

lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xây dựng và phát triển hoạt động của từng

đơn vị trong ban liên lạc ngày càng vững mạnh về tổ chức, sinh hoạt và quân số. Chăm lo đời sống, giúp đỡ các thành viên CCB trong trung đoàn có hoàn cảnh khó khăn

Điều 4. Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

4.1. Thi đua là hoạt động có tổ chức với sự tham gia tự nguyện của cá nhân, tập thể nhằm

phấn đấu đạt được thành tích tốt nhất trong sinh hoạt, phát triển tổ chức và hoạt động xã

hội.

4.2. Khen thưởng là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích

bằng lợi ích tinh thần và vật chất đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong hoạt động

của Ban liên lạc CCB Trung đoàn 174 tại khu vực TP.HCM.

4.3. Danh hiệu thi đua là hình thức ghi nhận, biểu dương, tôn vinh cá nhân, tập thể

có thành tích trong phong trào thi đua.

CHƯƠNG 2 : HÌNH THỨC, DANH HIỆU THI ĐUA,

 KHEN THƯỞNG

Điều 5. Hình thức thi đua:

3.1.Thi đua xây dựng tổ chức các ban liên lạc trực thuộc ban liên lạc CCB trung đoàn 174 tại khu vực TP.HCM : Vững mạnh, sinh hoạt đều đặn thường xuyên, nội dung phong phú

3.2.Có nhiều đóng góp về : Tài chính; xây dựng tổ chức; chăm lo tốt cho đồng đội; nội dung sinh hoạt phong phú lành mạnh. 

Điều 6. Hình thức khen thưởng:

6.1. Giấy khen

6.2. Biểu dương trước tập thể

6.3. Kỷ niệm chương

6.4. Vật chất.

Điều 7. Danh hiệu:

7.1. Danh hiệu thi đua tập thể:

7.1.1: Tập thể đoàn kết, phát triển, sinh hoạt tốt :

7.1. 2 : Tập thể đóng góp chăm lo đồng đội tốt.

7.2. Danh hiệu thi đua cá nhân:

7.2.1: Cá nhân có nhiềuthành tích đóng góp phát triển và tham gia

sinh hoạt TT CCB trung đoàn 174 năm….

7.2.2: Cá nhân hoàn thành nhiệm vụ được giao trong Ban liên lạc

TTCCB E174. Quý, Năm

CHƯƠNG 3 : TIÊU CHUẨN CĂN CỨ XÉT TẶNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Điều 8. Tiêu chuẩn thi đua:

8.1. Tập thể :

a)- Đoàn kết tốt trong khối, tổ chức sinh hoạt và các đồng đội trong các ban liên lạc

tham gia sinh hoạt và tham gia các phong trào nhiều nhất. Hỗ trợ và phối hợp tốt với

ban LL bạn trong ban liên lạc CCB Trung đoàn 174

b)- Phát triển tổ chức có chất lượng và có từ 5 đồng đội tham gia

c)- Có chăm lo và quan tâm đến đời sống của đồng đội trong ban liên lạc.

8.2. Cá nhân:

a)- Tham gia đầy đủ và có trách nhiệm trong sinh hoạt của ban liên lạc trung đoàn,

của khối ( đối với hội viên ).

b)-Tại địa phương cư trú được quần chúng nhân dân tin tưởng và yêu mến. Không làm bất cứ điều gì ảnh hường đến danh dự, uy tính của Bộ đội Cụ Hồ

c)- Đóng góp tích cực vật chất hoặc xây dựng cho hoạt động của các ban liên lạc

trung đoàn và của khối ngày càng phát triển và vững mạnh.

8.3. Căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng:

a)  Có phong trào thi đua;

b) Có đăng ký tham gia thi đua;

c) Có thành tích thi đua;

8.4. Điểm chấm xét khen thưởng.

8.4.1.Theo tiêu chuẩn thi đua tại điều 8 mục 8.2 và 8.2 trong quy chế này có 3 tiêu chuẩn ( a, b, c ) để xem xét đối với tập thể và cá nhân. Mỗi tiêu chuẩn được chấm từ 1 (một) đến 03 (ba) điểm. Tổng số điểm đề xuất xét phải đạt từ 6 đến 9 điểm. Tập thể hoặc cá nhân có thành tích đặc biệt được cộng thêm 1 điểm. 

8.4.2. Tập thể và cá nhân có vi phạm điều lệ CCB VN. Tập thể  có cá nhân vi phạm pháp luật, hoặc có cá nhân đã là hội viên tự ý bỏ sinh hoạt, không tham gia sinh hoạt lần nào trong năm sẽ không được xem xét thi đua khen thưởng.

Điều 9. Tỷ lệ xét khen thưởng và mức thưởng

9.1 Tỷ lệ xét :

- 50%  số đơn vị trong Ban liên lạc TT CCB Trung đoàn 174.

- 05% số lượng cá nhân trong từng ban LL các đơn vị và chỉ xét khi tập thể được đề xuất xét thi đua khen thưởng bao gổm cả lãnh đạo các ban liên lạc có thành tích và hội viên có thành tích xuất xắc.

9.2 . Mức Thưởng chung cho đơn vị và cá nhân.

- Giấy khen : 300.000đồng ( ba trăm ngàn đồng )

- Biểu dương trước tập thể : 200.000đồng ( hai trăm ngàn đồng )

CHƯƠNG 4: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Tổ chức thực hiện:

10.1. Xét công nhận các danh hiệu thi đua và khen thưởng tùy thuộc vào đề xuất

của từng tập thể, có thể tổ chức theo Quý, năm hoặc đột xuất.         

10.1. Ban liện lạc TT CCB trung đoàn 174, các ban liên lạc các đơn vị trực thuộc và các cựu chiến binh tham gia sinh hoạt trong ban liên lạc TT CCB trung đoàn 174 chịu trách nhiệu thực hiện quy chế này

Tin tức khác

Tin mới
Hoạt động

Quảng cáo

backtop