Quy chế

Quy chế

Quy chế

Quy chế

Quy chế
Quy chế

Quy chế

DỰ THẢO- QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Ngày đăng: 10:29 02-04-2018
DỰ THẢO QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG ( Ban hành kèm theo quyết định số: ……/2018/QĐ-CCB.E174 ngày .... tháng 4 năm 2018) CHƯƠNG 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: 1.1. Quy chế này quy...

Quy chế CCB E 174

Ngày đăng: 09:15 20-07-2016
Quy chế CCB E 174

DỰ THẢO QUY CHẾ QUẢN LÝ WEBSITE CCB E174

Ngày đăng: 12:52 07-08-2016
DỰ THẢO QUY CHẾ : QUẢN LÝ, HOẠT ĐỘNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỰU CHIẾN BINH TRUNG ĐOÀN 174 ( ĐOÀN CAO- BẮC-LẠNG)
Tin mới
Hoạt động

Quảng cáo

backtop